KARTA DEKLARACYJNA KANDYDATA

Kandydat wypełnia niniejszą Kartę dla korzyści obu stron, na którą składa się oszczędność czasu.
Karta Deklaracyjna pozwoli nam uniknąć nieporozumienia w zakresie predyspozycji jakimi dysponuje Kandydat, a oczekiwanisami, jakie ma przyszły Pracodawca.

Data: 26-06-2019

Na stanowisko:

Imię i nazwisko Kandydata:

ETAP PIERWSZY (rozmowa kwalifikacyjna)

Część 1 – Informacje ogólne o kandydacie (wypełnia Kandydat)

Stopień znajomości języków obcych:

JęzykStopień znajomości
Komunikatywny Biegły
Komunikatywny Biegły
Komunikatywny Biegły

1. Od kiedy może Pan/i podjąć pracę (proponowana data):

Tak/Nie

Tak/Nie

Tak/NieTak/Nie


21. Proszę opisać swoje doświadczenie w danych obszarach:

ObszarTak/nieOpisz doświadczenia w tym obszarze
Handel pozyskiwanie Klientów i zamówieńTak/Nie
Negocjacje kontraktów i umów z odbiorcami, dostawcami, etc.Tak/Nie
Obsługa Klientów, bieżąca obsługa zamówień, wysyłek, itp.Tak/Nie
Zakupy materiałów,surowców itp. do produkcji/sprzedażyTak/Nie
Zarządzanie magazynem (prowadzenie dokumentacji magazynowej, inwentaryzacje, etc.)Tak/Nie
Praktyka w zagadnieniach księgowych (zarządzanie obiegiem dokumentów księgowych, faktury, etc.)Tak/Nie
Ustalanie strategii rozwoju spółki, planowanie jej realizacji (wdrożenia)Tak/Nie
Organizacja nowego działu w firmie lub głęboka reorganizacja już isteniejącegoTak/Nie
Zarządzanie projektami (jakimi?)Tak/Nie
Tworzenie narzędzi wspomagających zarządzanie lub pracę w wybranych obszarachTak/Nie
Finanse (rozliczanie efektów ekonomicznych, planowanie finansowe, kontrola kosztów, ściąganie należności, etc.)Tak/Nie
Zarządzanie działemTak/Nie
Zarządzanie zespołem w realizacji zadańTak/Nie
Wdrażanie zmian organizacyjnych (tworzenie lub reorganizacja procesów w firmie, etc.)Przeprowadzanie szkoleń iTak/Nie
Przeprowadzanie szkoleń i wdrażanie nowych pracownikówTak/Nie
Prowadzenie spraw administracyjnych (prowadzenie poczty, dokumentów spółki, itp.)Tak/Nie
Doświadczenie w szkoleniunowych pracowników produkcyjnychTak/Nie
Inny istotny (wpisz jaki): Tak/Nie
Inny istotny (wpisz jaki): Tak/Nie


Ja, niżej podpisany, oświadczam, że wszelkie udzielone przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że posiadam informacje o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.”

Pana/Pani dane osobowe wykorzystane zostaną w celu przeprowadzenia rekrutacji. Przypominamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia Pana/Pani danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie ich z wszelkich nośników.